Internationaal: huwelijksvermogensregime

Bij het bepalen welk recht van toepassing is op uw huwelijksvermogen is een groot aantal aspecten van belang.

Allereerst is van belang wanneer u bent gehuwd. Uw huwelijksdatum bepaalt namelijk naar welk Verdrag of welke leer gekeken moet worden om het toepasselijk recht vast te stellen.

Verder is van belang:
– welke nationaliteit u beiden tijdens het moment van huwelijkssluiting had
– waar u na huwelijkssluiting met elkaar bent gaan wonen
– of u tijdens huwelijk samen naar een land verhuisd

De vraag is verder of er al een rechtskeuze voor een bepaald recht is gedaan. Wanneer die rechtskeuze is gedaan, dan is van belang vast te stellen wanneer die rechtskeuze is gedaan en of die keuze rechtsgeldig is gedaan.

Voorbeeld 1:
Stel: u bent op 10 januari 2001 in Frankrijk gehuwd. Ten tijde van huwelijkssluiting had de een de Nederlandse nationaliteit en de ander de Britse nationaliteit. Na huwelijkssluiting bent u samen in Nederland gaan wonen.

Gelet op de datum van uw huwelijk dient aan de hand van het Haags Huwelijksvermogens Verdrag 1978 (HHV 1978) bepaalt te worden welk recht van toepassing is.

U had ten tijde van huwelijkssluiting geen gemeenschappelijke nationaliteit. Daarom moet gekeken worden of er een eerste huwelijksdomicilie was. Ja, die was in Nederland. Op grond van artikel 4 lid 1 van HHV 1978 is dan het Nederlands recht op het huwelijksvermogensregime van toepassing.

De uitkomst wordt anders wanneer ten tijde van de huwelijkssluiting (na 1 januari 1992) sprake was een gemeenschappelijke nationaliteit.

Voorbeeld 2: Stel: twee Nederlanders trouwen in Nederland en gaan na huwelijksvoltrekking net over de grens in België wonen. Na 6 jaar wil één van hem scheiden en deze persoon komt terug naar Nederland en start daar een echtscheidingsprocedure.

Partijen hebben dan dus een gemeenschappelijke nationaliteit (Nederlands) en een eerste huwelijksdomicilie (België).
Omdat partijen de Nederlandse nationaliteit hebben, hun eerste huwelijksdomicilie hadden in een zogenaamde
woonplaatsland en daar meer dan 5 jaar hebben gewoond, wordt het huwelijksvermogensregime beheerst door het Belgisch recht!

Andere voorbeelden van zgn. woonplaatslanden zijn Zwitserland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Suriname.

Hadden deze Nederlanders in een zogenaamd nationaliteitsland hun eerste huwelijksdomicilie gehad, dan was hun nationaliteit doorslaggevend geweest en was Nederlands recht op het huwelijksvermogen van toepassing geweest. Voorbeelden van zgn. nationaliteitslanden zijn: Duitsland, Spanje, Turkije, Polen, Marokko, Thailand.

Met andere woorden: goed advies is van groot belang!