De rechtbank Overijssel heeft in haar beschikking van 23 februari 2016 de oma van het kind samen met moeder belast met het gezag over dat kind.

Ouderlijk gezag

Als een kind in een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan zijn de ouders automatisch beiden belast met het ouderlijk gezag over dat kind.

Dat is anders in de situatie dat een kind buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Dan is op grond van de wet moeder alleen belast met het ouderlijk gezag. Wanneer vader en moeder willen dat ook vader belast wordt met het ouderlijk gezag, dan zullen zij eerst moeten regelen dat vader juridische vader wordt van het kind (erkenning, via de gemeente), waarna zij formulieren kunnen invullen en indienen bij de rechtbank om gezamenlijk het ouderlijk gezag over het kind te verkrijgen.

Gezag met een ander

De wet geeft de mogelijkheid om anderen tesamen met een ouder met het gezag over een kind te belasten. Dat wordt dan geen ouderlijk gezag genoemd, maar gewoon gezag. Daarvoor is wel een beslissing van de rechter nodig. De rechter moet zo een verzoek toetsen aan artikel 1:253t van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat zijn de voorwaarden:

  1. De ouder, die het ouderlijk gezag heeft, dient samen met degene die het gezag graag zou willen hebben een verzoek in bij de rechtbank: het is dus een gezamenlijk verzoek aan de rechtbank.
  2. Die ander moet in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan.
  3. Wanneer het kind tevens in familierechtelijke betrekking staat tot een andere ouder, wordt het verzoek slechts toegewezen, indien:
    1. de ouder en de ander op de dag van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten periode van een jaar onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek gezamenlijk de zorg voor het kind hebben gehad; en
    2. de ouder die het verzoek doet op de dag van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten periode van drie jaren alleen met het gezag belast is geweest.
  4. Het verzoek wordt afgewezen indien, mede in het licht van de belangen van een andere ouder, gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd.

Rechtbank Overijssel 23 februari 2016

In de zaak, die leidde tot de uitspraak van de rechtbank Overijssel (zittingsplaats Almelo) van 23 februari 2016, was moeder alleen belast met het ouderlijk gezag over het kind. Het kind was niet door de vader erkend. Er was niet alleen geen juridisch vader, maar vader was ook niet in beeld. De vader had nooit enig contact of bemoeienis met het kind gehad.

Oma en moeder dienden een verzoek in bij de rechtbank Overijssel om samen belast te worden met het gezag over het kind.

De rechtbank overwoog dat er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de oma en het kind. Moeder en de oma voeden het kind al vanaf zijn geboorte samen op en er bestaan sterke affectieve banden tussen hen . Feitelijk oefenen de moeder en de oma al samen het gezag over het kind uit, zo overwoog de rechtbank.

Om die reden wees de rechtbank het verzoek van moeder en oma toe.
Voortaan zijn moeder en oma samen belast met het gezag over het kind.