Algemene voorwaarden Moene Familierecht

 1. Moene  Familierecht (handelsnaam van Moene Advocaat & Mediator), hierna te noemen: ‘Moene’, is een eenmanszaak, kantoorhoudend te Den Haag (inschrijving KvK 64962407).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdrachten, waaronder begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij vóór de totstandkoming van de overeenkomst anders is overeengekomen.
 3. De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze is aanvaard.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen; opdrachtgever vrijwaart Moene voor aanspraken dienaangaande.
 5. Moene heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten.

Honorarium/Declaraties en betaling daarvan

 1. Terzake de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever aan Moene het honorarium vermeerderd met de verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald door het overeengekomen uurtarief en de aan de opdracht bestede tijd, tenzij anders is overeengekomen. Er wordt gewerkt in eenheden van 6 minuten. De verschotten zijn kosten die bij de uitvoering van de opdracht door Moene in het belang van de overeenkomst zijn gemaakt. De verschotten omvatten onder meer -en zijn derhalve niet beperkt tot- het griffierecht, deurwaarderskosten, de kosten van uittreksels, koerierskosten en reiskosten. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag ad € 0,40 per kilometer.
 2. Jaarlijks, steeds per 1 januari, wordt het door Moene gehanteerde uurtarief geïndexeerd. Moene is gerechtigd om de forfaitaire reiskostenvergoeding tevens per 1 januari van ieder jaar te indexeren.
 3. Moene is gerechtigd om van de opdrachtgever een depot te verlangen. Opdrachtgever stemt ermee in dat declaraties verrekend worden met dit depot. Uitgangspunt is dat het depot onder Moene blijft tot aan het einde aan de zaak. Pas na ontvangst van het depot zal Moene met haar werkzaamheden aanvangen.
 4. Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt het vorenstaande uitsluitend voor de kosten die niet door de Raad voor Rechtsbijstand worden vergoed.
 5. Betaling van de declaraties van Moene dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van deze declaratie op een ten name van Moene gestelde bankrekening danwel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van kwijting, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en vertragingsrente is verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 6. Moene is in geval van verzuim van de opdrachtgever bevoegd om de bedongen werkzaamheden op te schorten c.q. neer te leggen. Indien Moene invorderingsmaatregelen treft, is de opdrachtgever naast de hoofdsom en de vertragingsrente tevens verschuldigd de door Moene gemaakte kosten van invordering, welke kosten worden gesteld op ten minste 10% van de hoofdsom.

Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die van de zijde van Moene tot aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers en derden leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Moene gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (die voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten) in het betreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Moene in verband met die verzekering draagt.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Moene gesloten beroepsaansprakelijk­heids­verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Moene aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 000,–.
 3. Moene is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door Moene ingeschakelde derden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Moene tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of op enige wijze samenhangen met, de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.
 5. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens Moene vervalt door het enkele verloop van 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop de betreffende aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.

Sluiting dossier – archief     

 1. Na sluiting van het dossier wordt opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn rechten door tijdige en herhaaldelijke stuiting van de verjaringstermijn. Moene heeft dienaangaande na sluiting van het dossier geen taak of verantwoordelijkheid.
 2. Het met een opdracht gevormd dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Klachten- en Geschillenregeling

 1. Indien sprake is van een klacht dient de opdrachtgever de kantoorklachtenregeling te volgen, welke is gepubliceerd op de website van Moene. Indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt de klacht voorgelegd aan de geschillencommissie Advocatuur. Indien van toepassing wordt de klacht tevens gemeld bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen Moene en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen tussen Moene en opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslist door de geschillencommissie Advocatuur.