DISCLAIMER

E-mails

Op alle uitgaande e-mailberichten is deze disclaimer van toepassing.
De informatie verzonden in het e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. Moene Familierecht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tevens kan Moene Familierecht niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien een van Moene Familierecht afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Websites

Moene Familierecht besteedt  uiterste zorg bij de samenstelling van haar websites. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. De informatie is niet bedoeld als en kan niet worden beschouwd als juridisch advies van welke aard dan ook. Moene Familierecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt.

Moene Familierecht draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Moene Familierecht aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Moene Familierecht behoudt het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. klik hier voor de algemene voorwaarden.