Privacyverklaring Moene Familierecht

Dit is de privacyverklaring van Moene Familierecht. De contactgegevens zijn:
Moene  Familierecht
Sportsingel 26
2492 WJ Den Haag
Tel: 070-3272222
Mail: info@moene.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en andere personen die de kantoorwebsites -www.moene.nl, www.familierechtadvocaat.nl en  www.familierechtmediation.nl-  bezoeken of contact met kantoor hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Moene Familierecht omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via telefoon of e-mail. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Moene  Familierecht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Moene  Familierecht?

Dossier
Indien u een opdracht aan de advocaat of mediator verstrekt, verwerkt de advocaat/mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de advocaat/mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering
Indien u een opdracht aan Moene  Familierecht verstrekt, verwerkt Moene  Familierecht ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de advocaat/mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact
Indien u contact met kantoor opneemt, per e-mail, via de telefoon of via het contactformulier op de website, verwerkt Moene  Familierecht de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers
Ten slotte verwerkt Moene  Familierecht analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Moene Familierecht persoonsgegevens?

Dossier
De advocaat/mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraagt Moene Familierecht u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door het intakeformulier of de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de advocaat/mediator, omdat deze de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De advocaat/mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De advocaat/mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, worden gebruikt om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met Moene Familierecht sluit uit te voeren.

Contact
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruikt Moene Familierecht om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Moene Familierecht verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse websitebezoekers
De gegevens die Moene Familierecht verzamelt over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaart Moene Familierecht uw persoonsgegevens?

Dossier
Het digitale dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, bewaart Moene Familierecht in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen wordt het dossier langer dan twintig jaar bewaard, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de advocaat/mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie
Moene Familierecht bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie deelt Moene Familierecht uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de advocaat/mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door de ICT provider.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een dossier van de advocaat/mediator, een klacht tegen de advocaat/mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de instanties die die klacht op basis van de geldende regels behandeld. Uw gegevens worden door die instanties vertrouwelijk behandeld.

Moene Familierecht verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij zij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Moene Familierecht heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplicht Moene Familierecht de ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Moene Familierecht op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die Moene Familierecht verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan Moene Familierecht deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal een melding op de website worden geplaatst en u per e-mail van de wijziging op de hoogte worden gebracht.