Hoe zit het ook al weer met samenlevers en partneralimentatie? Op grond van de wet bestaat er geen verplichting tot partneralimentatie. In een samenlevingsovereenkomst kunnen echter afspraken toch over partneralimentatie worden gemaakt.

Afwijkende afspraken in een samenlevingsovereenkomst

In een samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt zijn over partneralimentatie. Dat kan er dus toe leiden dat na verbreking van de samenleving partneralimentatie om de hoek komt kijken. Uiteraard is het verstandig om eerst te trachten om in onderling overleg, al of niet met mediation, afspraken daarover met de ex-partner te maken.

Hoe bereken je de hoogte van de partneralimentatie?

In de samenlevingsovereenkomst kan zijn aangegeven hoe de partneralimentatie berekend wordt. Maar wat als dat er niet in staat? De bepalingen over partneralimentatie, zoals die gelden bij echtscheiding, gelden niet voor samenlevers. De grondslag voor de partneralimentatie  is gebaseerd op de samenlevingsovereenkomst en daarvan zal nakoming gevorderd moeten worden. De alimentatieplicht wordt vastgesteld met toepassing van art. 6:248 BW, dat luidt:

  1. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.|
  2. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Bij de invulling daarvan kunnen de wettelijke bepalingen over partneralimentatie, zoals die gelden tussen ex-echtgenoten, een rol spelen. Dit geldt des te meer wanneer in de samenlevingsovereenkomst expliciet is opgenomen dat de partneralimentatie op een gelijke manier als bij echtscheiding berekend dient te worden of wanneer uit de formulering blijkt dat bedoeld is bij die wettelijke regeling aan te sluiten (draagkracht, de behoefte van de vrouw, de leeftijd van partijen en de duur van de samenleving).

Welke procedure?

Omdat er nakoming van een overeenkomst gevorderd wordt, dient een dagvaardingsprocedure gevoerd te worden.  Dat samenlevers in een convenant de artikelen 1:157 tot en met 159 BW van overeenkomstige toepassing hebben verklaard, maakt dat niet anders!
Zie de beschikking van de rechtbank Den Haag van 25 november 2016.

Lees meer

Lees hier meer over de mogelijke gevolgen van verbreking van een samenleving