Tarieven advocaat

tarieven advocaatMoene Familierecht hecht veel waarde aan duidelijkheid over de kosten. Controleer eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan werkt Moene Familierecht met uurtarieven of wellicht kan een vast tarief (met maximum aan aantal uren) worden aangeboden.

Uurtarief

Moene Familierecht  hanteert een uurtarief van € 195,00 inclusief BTW

Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het uurtarief. Alle voor cliënten verrichte werkzaamheden worden genoteerd in tijdseenheden van zes minuten. U ontvangt periodiek een declaratie voor de verrichte werkzaamheden, voorzien van een urenspecificatie. Bij de start van een dossier wordt een depot gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden. Dat depot wordt verrekend met de laatste declaratie.

Daadwerkelijk gemaakte kosten, waarbij u moet denken aan griffierecht, kosten van uittreksels, worden naast het uurtarief aan u in rekening gebracht. 

Vaak wordt gevraagd wat de kosten van een rechtszaak zullen zijn en of daarvan een inschatting is te geven. Hoeveel tijd en dus kosten er met een zaak gepaard gaan, is helaas moeilijk aan te geven. Twee partijen bepalen namelijk verloop van de zaak en ook de wijze van aanpak van de zaak door de rechtbank is niet altijd goed in te schatten. Om een indicatie te geven: voor een inhoudelijke reactie aan cliënt of de wederpartij moet uitgaan worden van ongeveer een half uur per pagina. Voor processtukken zoals dagvaardingen, verzoekschriften, verweerschriften, conclusies is dat ongeveer één uur per pagina. De kosten van gesprekken en zittingen hangen af van hoe lang het duurt. Zoals gezegd, alle tijd wordt bijgehouden in eenheden van 6 minuten.

Vaste tarieven (max 12 uur)

Controleer eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), dan hanteert Moene Familierecht de navolgende vaste tarieven.

Procedures:

In onderstaande familierechtelijke procedures hanteren wij een vast tarief aan honorarium van € 1.899,– incl. BTW met een maximum van 12 uur.

Het vaste tarief voor procedures geldt steeds voor één procedure bij de rechtbank (dus niet in hoger beroep). Het tarief is steeds inclusief BTW en kantoorkosten, doch exclusief uittreksels, griffierechten, deurwaarderskosten.

 • Alimentatie
  Dit zijn procedures die verband houden met vaststelling of wijziging van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.
 • Artikel 1:253a BW
  Dit zijn procedures ter zake een geschil in de uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag, zoals:
  – hoofdverblijf van een kind
  – verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, oftewel omgang
  – vervangende toestemming verhuizing
  – vervangende toestemming vakantie
  – vervangende toestemming voor het verkrijgen van een paspoort.NB. Voor een kort geding over deze onderwerpen geldt een gelijk tarief.
 • Afstammingszaken
  Dit zijn procedures die verband houden met de afstamming van een kind, zoals:
  – vervangende toestemming erkenning
  – ontkenning vaderschap / vernietiging erkenning
  – gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • Adoptie
 • Echtscheiding op tegenspraak of Ontbinding geregistreerd partnerschap op tegenspraakLet wel: in een echtscheidingsprocedure op tegenspraak is het meer regel dan uitzondering dat de werkzaamheden niet binnen 12 uur kunnen worden verricht.Let wel: voor onze tarieven voor een gezamenlijke echtscheiding, mediation kijkt u op: samen scheiden
 • Internationale Kinderontvoering (voor de procedure in Nederland!)
 • Omgangszaken ex artikel 1:377a BW.
  Dit zijn procedures die verband houden met omgang van een persoon, die in een nauwe persoonlijke betrekking tot een kind staat, en dat kind.
 • Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing (let op: geen griffierecht verschuldigd)
 • Verdeling gemeenschap van goederen / boedelscheiding
  Let wel: het is meer regel dan uitzondering dat de werkzaamheden niet binnen 12 uur kunnen worden verricht.
 • Voornaamswijziging
  Afwijkend tarief, klik voor meer informatie over voornaamswijziging  

Het maximum aantal uren in het vaste tarief is dus 12.
Mocht meer tijd besteed moeten worden, dan geldt voor het meerdere het uurtarief van € 195,– inclusief BTW. Er zijn dus geen verborgen kosten.

In het vaste tarief zit –mits de 12 uur niet wordt overschreden- maximaal één zitting bij de rechtbank. Een extra zitting is niet in het vaste tarief verdisconteerd en wordt in rekening gebracht conform het uurtarief van € 195,– inclusief BTW.

Voor een zitting bij de rechtbank Den Haag wordt geen toeslag voor de reiskosten en reistijd gerekend. Wanneer een zitting bij een andere rechtbank geldt een toeslag van € 195,– inclusief BTW per uur in verband met reistijd en -kosten.

Adviezen / second opinion:

Soms heeft u uitsluitend behoefte aan advies of wilt u een second opinion. Ook daarvoor hebben wij vaste adviestarieven van € 699,– inclusief BTW met een maximum van 5 uur.

Het adviestarief omvat:
– een gesprek op kantoor met van maximaal 30 minuten
– bestudering van de feiten en omstandigheden aan de hand van de aangeleverde stukken
– schriftelijk advies

Let op: heeft u alleen een berekening van alimentatie nodig? Kijk dan hier voor het tarief voor het opstellen van die alimentatieberekening. 

Wilt u meer informatie over onze tarieven? Neem dan contact op.

Toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand)

Inkomensnormen en eigen bijdrage per 1 januari 2020

Moene Familierecht neemt een beperkt aantal zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (”toevoeging”) aan.  U heeft recht op een toevoeging als uw verzamelinkomen van twee jaar terug (dus in 2020 wordt gekeken naar uw verzamelinkomen in 2018) beneden bepaalde grenzen is en u in dat jaar geen belasting in box 3 (over spaargeld en ander vermogen) moest betalen.

Inkomensnormen familierechtzaken

Voor bijna alle familiezaken geldt een hogere eigen bijdrage dan voor andere zaken. Bepaalde familiezaken vallen onder een lagere eigen bijdrage. Welke familiezaken dat zijn vindt u hier.

Alleenstaand
Verzamelinkomen 2018
Eigen bijdrage
t/m € 19.800 € 353
€ 19.801 – € 20.500 € 427
€ 20.501 – € 21.600  € 587
€ 21.601 – € 23.500  € 747
€ 23.501 – € 27.900  € 881
boven de € 27.900 Geen toevoeging
Gehuwd, samenwonend,
eenoudergezin
 

Verzamelinkomen 2018
Eigen bijdrage
t/m € 27.500 € 353
€ 27.501 – € 28.500 € 427
€ 28.501 – € 29.800  € 587
€ 29.801 – € 33.300  € 747
€ 33.301 – € 39.400  € 881
boven de € 39.400 Geen toevoeging

Inkomensnormen voor alle niet familierechtzaken en de volgende familierechtzaken:

 • Afstamming: bijv. erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, adoptie
 • Verzoek vervangende toestemming in verband met ouderlijk gezag
 • Nakoming echtscheidingsconvenant
 • Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing
 • Ontruiming echtelijke woning ten tijde van de echtscheidingsprocedure
 • Rechtsvermoeden van overlijden
 • Verzoek meerderjarigheidsverklaring
 • Wijziging geboorteakte
 • Vermissing
Alleenstaand
Verzamelinkomen 2018
Eigen bijdrage
t/m € 19.800 € 203
€ 19.801 – € 20.500 € 373
€ 20.501 – € 21.600  € 533
€ 21.601 – € 23.500  € 694
€ 23.501 – € 27.900  € 853
boven de € 27.900 Geen toevoeging
Gehuwd, samenwonend,
eenoudergezin
 

Verzamelinkomen 2018
Eigen bijdrage
t/m € 27.500 € 203
€ 27.501 – € 28.500 € 373
€ 28.501 – € 29.800  € 533
€ 29.801 – € 33.300  € 694
€ 33.301 – € 39.400  € 853
boven de € 39.400 Geen toevoeging

Vermogensnormen 2020

U heeft geen recht op een toevoeging als uw vermogen in het peiljaar (dus 2 jaar terug) meer was dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen.

Vrijgesteld vermogen per persoon
2018 (peiljaar) € 30.000

Gezinssituatie

Bij het inkomen wordt onderscheid gemaakt tussen:
– alleenstaand
– gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren).

Bent u alleenstaande, dan wordt uiteraard uitsluitend gekeken naar uw verzamelinkomen van 2 jaar terug.
Bent u geen alleenstaande, dan wordt het inkomen van 2 jaar terug van u en uw huidige partner bij elkaar geteld. Het maakt niet uit wanneer u 2 jaar terug nog niet samen was. De huidige gezinssituatie is van belang en het verzamelinkomen van 2 jaar terug.

Bij echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en beëindiging samenwoning is dat anders. Het inkomen van uw partner blijft buiten beschouwing. Wanneer er geen minderjarige kinderen zijn, dan bent u alleenstaand.
Zijn er wel minderjarige kinderen, dan wordt u bij een scheiding of beëindiging samenwoning als alleenstaande ouder beschouwd, mits u bij de BRP (bij de gemeente, vroeger heette dat GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw kind(eren). Dat geldt dus voor beide partners, ook al gaat u uit elkaar

Peiljaarverlegging

U kunt de Raad zelf verzoeken om het peiljaar te verleggen als het fiscale inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag flink is gedaald. Klik hier voor meer informatie en de formulieren voor peiljaarverlegging.

Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand positief beslist op de aanvraag peiljaarverlegging, dan neemt de Raad een ‘voorlopig’ besluit. De hoogte van het inkomen en vermogen wordt nadien gecontroleerd op grond van de door de belastingdienst vastgestelde bedragen. Mocht aan de hand daarvan blijken dat u toch niet in aanmerking komt voor peiljaarverlegging (uw inkomen en / of vermogen overschrijdt de daarvoor geldende grenzen), dan wordt uw aanvraag peiljaarverlegging alsnog achteraf afgewezen. Wanneer aan u zonder peiljaarverlegging reeds een toevoeging was verstrekt, doch met een hogere eigen bijdrage, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand het verschil tussen die hogere eigen bijdrage en de eigen bijdrage die bij het voorlopig besluit tot peiljaarverlegging was opgelegd bij u opvorderen. Wanneer aan u zonder peiljaarverlegging geen toevoeging was verstrekt, dan vervalt de toevoeging en hangt het af van de afspraken met uw advocaat op welke wijze verrekening zal plaatsvinden.

Let op: resultaatsbeoordeling

Aan het einde van de zaak zal de Raad voor Rechtsbijstand willen weten welk financieel resultaat u heeft behaald met de zaak. Wanneer het bedrag dat u ontvangt meer bedraagt dan 50% van het toepasselijke heffingsvrije vermogen, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging met terugwerkende kracht intrekken. Bijvoorbeeld: wanneer u bij echtscheiding een bedrag u uit de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap heeft ontvangen, of zal ontvangen (bijv. overwaarde op de echtelijke woning die aan u wordt toegekend, saldi op eventuele spaarrekeningen, ontslagvergoeding et cetera), en dat bedrag is meer dan 50% van het heffingsvrij vermogen (in 2020 is dat 50% van € 30.846, dus bij meer dan € 15.422,99) dan vervalt de toevoeging! Dit betekent dat u alsnog op basis van het uurtarief een declaratie ontvangt! Zie: website van de Raad voor Rechtsbijstand.

U kunt aan het vorenstaande geen rechten ontlenen. Klik hier voor de regelingen voor de toevoeging.