Tarieven mediation

mediationtarievenMoene Familierecht hecht veel waarde aan duidelijkheid over de kosten van mediation. Controleer eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan werkt Moene Familierecht met uurtarieven of wellicht kan een vast tarief (met maximum aan aantal uren) worden aangeboden.

Uurtarief

Moene Familierecht  hanteert bij mediation een uurtarief van € 195,00 inclusief BTW. Gewerkt wordt met eenheden van 6 minuten. 

Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het uurtarief. Alle voor cliënten verrichte werkzaamheden worden genoteerd in tijdseenheden van zes minuten.U ontvangt periodiek een declaratie voor de verrichte werkzaamheden, voorzien van een urenspecificatie. Bij de start van een dossier wordt een depot gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden. Dat depot wordt verrekend met de laatste declaratie.

Daadwerkelijk gemaakte kosten, waarbij u moet denken aan griffierecht, kosten van uittreksels worden naast het uurtarief aan u in rekening gebracht. 

Vaste tarieven

Het is lastig om vooraf in te schatten hoeveel tijd er aan een zaak besteed zal worden. Dat komt omdat bij iedere zaak niet alleen de juridische complexiteit anders is, maar ook de persoonlijke en relationele aspecten. Omdat het voor u belangrijk is te weten waar u aan toe bent, kan in bepaalde zaken een vaste prijsafspraak met u worden afgesproken met een maximum aan uren. De werkzaamheden die buiten het vaste tarief vallen, zullen separaat in rekening worden gebracht op basis van het geldende uurtarief.

Samen scheiden – vast tarief

Komt u of één van u in aanmerking voor een toevoeging voor de mediation? Dan gelden lagere tarieven!

Uiteraard wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). Of u in aanmerking komt, kunt u zelf al hier nagaan  Let op de resultaatsbeoordeling!

Komt u in aanmerking voor een toevoeging (die na resultaatsbeoordeling niet wordt ingetrokken), dan gelden lagere tarieven.

Wanneer u beiden een toevoeging houdt, dan bedraagt het tarief minimaal € 193,– en maximaal € 301,– voor u samen (inclusief griffierecht rechtbank).

Als een van u een toevoeging houdt en mits binnen de aangegeven uren de zaak kan worden afgerond, bedraagt het tarief voor

-optie A: € 1.046 (bij eigen bijdrage van € 55) of € 1.100 (bij eigen bijdrage van € 109)
-optie B: € 1.546 (bij eigen bijdrage van € 55) of € 1.600 (bij eigen bijdrage van € 109).

Toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand)

Inkomensnormen en eigen bijdrage per 1 januari 2020

Voor mediation gelden een lagere eigen bijdragen dan wanneer ieder een eigen advocaat heeft. U heeft recht op een toevoeging als uw verzamelinkomen van twee jaar terug (dus in 2020 wordt gekeken naar uw verzamelinkomen in 2018) beneden bepaalde grenzen is en u in dat jaar geen belasting in box 3 (over spaargeld en ander vermogen) moest betalen.

*wanneer u eerder al € 55 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 54 verschuldigd.

Vermogensnormen 2020

U heeft geen recht op een toevoeging voor mediation als uw vermogen in het peiljaar (dus 2 jaar terug) meer was dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen.

Vrijgesteld vermogen per persoon  
2018 (het peiljaar) € 30.000

Gezinssituatie

Bij het inkomen wordt onderscheid gemaakt tussen:
– alleenstaand
– gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren).

Bent u alleenstaande, dan wordt uiteraard uitsluitend gekeken naar uw verzamelinkomen van 2 jaar terug.
Bent u geen alleenstaande, dan wordt het inkomen van 2 jaar terug van u en uw huidige partner bij elkaar geteld. Het maakt niet uit wanneer u 2 jaar terug nog niet samen was. De huidige gezinssituatie is van belang en het verzamelinkomen van 2 jaar terug.

Bij echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en beëindiging samenwoning is dat anders. Het inkomen van uw partner blijft buiten beschouwing. Wanneer er geen minderjarige kinderen zijn, dan bent u alleenstaand.
Zijn er wel minderjarige kinderen, dan wordt u bij een scheiding of beëindiging samenwoning als alleenstaande ouder beschouwd, mits u bij de BRP (bij de gemeente, vroeger heette dat GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw kind(eren). Dat geldt dus voor beide partners, ook al gaat u uit elkaar

Peiljaarverlegging

U kunt de Raad zelf verzoeken om het peiljaar te verleggen als het fiscale inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag flink is gedaald. Klik hier voor meer informatie en de formulieren voor peiljaarverlegging.

Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand positief beslist op de aanvraag peiljaarverlegging, dan neemt de Raad een ‘voorlopig’ besluit. De hoogte van het inkomen en vermogen wordt nadien gecontroleerd op grond van de door de belastingdienst vastgestelde bedragen. Mocht aan de hand daarvan blijken dat u toch niet in aanmerking komt voor peiljaarverlegging (uw inkomen en / of vermogen overschrijdt de daarvoor geldende grenzen), dan wordt uw aanvraag peiljaarverlegging alsnog achteraf afgewezen. Wanneer aan u zonder peiljaarverlegging reeds een toevoeging was verstrekt, doch met een hogere eigen bijdrage, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand het verschil tussen die hogere eigen bijdrage en de eigen bijdrage die bij het voorlopig besluit tot peiljaarverlegging was opgelegd bij u opvorderen. Wanneer aan u zonder peiljaarverlegging geen toevoeging was verstrekt, dan vervalt de toevoeging en hangt het af van de afspraken met uw advocaat op welke wijze verrekening zal plaatsvinden.

Let op: resultaatsbeoordeling

Aan het einde van de zaak zal de Raad voor Rechtsbijstand willen weten welk financieel resultaat u heeft behaald met de zaak. Wanneer het bedrag dat u ontvangt meer bedraagt dan 50% van het toepasselijke heffingsvrije vermogen, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging met terugwerkende kracht intrekken. Bijvoorbeeld: wanneer u bij echtscheiding een bedrag u uit de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap heeft ontvangen, of zal ontvangen (bijv. overwaarde op de echtelijke woning die aan u wordt toegekend, saldi op eventuele spaarrekeningen, ontslagvergoeding et cetera), en dat bedrag is meer dan 50% van het heffingsvrij vermogen (in 2020 is dat 50% van € 30.846, dus bij meer dan € 15.422,99), dan vervalt de toevoeging! Dit betekent dat u alsnog op basis van het uurtarief een declaratie ontvangt! Zie: website van de Raad voor Rechtsbijstand.

U kunt aan het vorenstaande geen rechten ontlenen. Klik hier voor de regelingen voor de toevoeging.