U bevindt zich hier::Home/Mediation familierecht/Informatie mediation
Informatie mediation2017-05-19T11:30:33+01:00

Mediation

Wat is mediation

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Een voorwaarde is dat wanneer u besluit om aan Mediation deel te nemen u gedurende het gehele Mediationtraject een “staakt het vuren” in acht neemt. Dit houdt in dat u op geen enkele wijze, buiten het mediationproces om, elkaar dwars zit.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

1.Vertrouwelijkheid en geheimhouding
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. U moet zich immers vrij voelen om tijdens de Mediation te spreken over datgene waar het u werkelijk om gaat. U moet vrij kunnen nadenken over mogelijke uitkomsten, zonder dat de andere partij daar een beroep op kan doen wanneer de Mediation mislukt.

In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

2. Vrijwilligheid
Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.

Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem. Mediation is dus verplichtend in de zin dat wanneer u hieraan deelneemt u zich ook maximaal inspant om tot een oplossing van het conflict te komen. Met andere woorden: u dient gemotiveerd te zijn om samen te onderzoeken of een oplossing van een conflict mogelijk is.

Een voorwaarde is dat wanneer u besluit om aan Mediation deel te nemen u gedurende het gehele Mediation een “staakt het vuren” in acht neemt. Dit houdt in dat u op geen enkele wijze, buiten het mediationproces om, elkaar dwars zit.

Vaststellingsovereenkomst
Wanneer u tot een oplossing komt dan worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wanneer nodig, zal de rechtbank worden verzocht de gemaakte afspraken in een uitspraak vast te leggen.

Het is mogelijk om de Mediation voortijdig te beëindigen. Dit zal dan wel aan de mediationtafel besproken worden.

Voordelen mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing.

De belangrijkste daarvan zijn:

 • mediation is snel en efficiënt
 • partijen houden zelf controle over het conflict en de oplossing
 • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
 • gezamenlijke oplossing = win-win resultaat- kostenbeheersing
 • vertrouwelijkheid
 • informele procedure
 • deskundige begeleiding door onafhankelijke en neutrale mediator– actieve rol van partijen
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • toekomstgericht en niet op het verleden

Mediation gaat van standpunten naar belangen.
Niet de mediator geeft de oplossing aan, maar helpt en begeleidt partijen naar het zelf zoeken en vinden van een oplossing.

Mediation werkt niet naar een compromis ( een vergelijk, waarbij beide partijen, al dan niet gewild, iets prijsgeven ), maar naar een consensus ( volledige overeenstemming, waarmee partijen beiden tevreden zijn, nadat zij naar de argumenten en gevoelens van elkaar hebben geluisterd ) en een herstel van de relatie, ook als dat een scheiding van wegen tot gevolg heeft.

.

Hoe werkt mediation?

U heeft een probleem of conflict dat u zelf niet kunt oplossen en waarmee u ook niet naar de rechter wilt. U zoekt naar en andere weg om tot een oplossing te komen. U overlegt met de andere partij of diegene bereid is om een oplossing via mediation te zoeken.

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en als een van beide partijen absoluut niet mee wil werken aan mediation, houdt het al gauw op.

Als beide partijen akkoord gaan met mediation, neemt u contact op.

Er wordt een eerste afspraak gemaakt. Per email ontvangt u in ieder geval van ons de concept-mediationovereenkomst. Dan vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats. Dit is een kort en gezamenlijk gesprek, waarin onder andere wordt beoordeeld of het conflict voor mediation vatbaar is. Er wordt niet uitgebreid inhoudelijk ingegaan op het conflict.

Willen partijen daarna aan de slag, dan wordt de mediationovereenkomst besproken. In die mediationovereenkomst worden een aantal afspraken (spelregels) vastgelegd. De mediationovereenkomst is dus een overeenkomst die de mediator en partijen met elkaar afsluiten. De mediator is daar dus ook aan gebonden.

In de mediationovereenkomst worden belangrijke onderwerpen als de neutraliteit en de onpartijdigheid van de mediator, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, geheimhoudingsplicht, vrijblijvendheid, omschrijving van het geschil en de kostendeling vastgelegd.

In de eerste sessie wordt vervolgens zoveel mogelijk informatie gevraagd en verzameld met betrekking tot het conflict. Beide partijen krijgen allebei evenveel tijd en aandacht om hun visie op de aard, omvang en achtergrond van het conflict toe te lichten.

Partijen luisteren naar elkaar, proberen elkaar niet te onderbreken en geven allebei hun visie op het conflict. De mediator begeleidt dat proces en stellen zodanige vragen dat U daar wat verder mee kunt. U kunt “huiswerk” krijgen!

Zodra de mediator denkt dat alle nodige informatie in kaart is gebracht, gaan we verder aan de gang om te kijken of uw standpunt met betrekking tot de zaak mogelijkerwijze beïnvloed wordt als gekeken wordt naar uw (toekomstig) belang.

Binnen dat kader wordt gekeken naar :
– de verenigbare belangen
– de belangen, die nog niet verenigbaar zijn, maar die dat wel zouden kunnen worden gemaakt
– de onverenigbare belangen.

We proberen te doen aan “taartvergroting”. Dat betekent dat we wat meer ruimte creëren voor een mogelijke oplossing van het conflict.

De te stellen vragen zijn zo belangrijk omdat het nodig is om bewust te worden waar het bij jou maar ook bij de ander om gaat en wat je echt wilt voor de toekomst.

Iets bijzonders van mediation is dat er eventueel ook vertrouwelijke afzonderlijke gesprekken (caucus) kunnen worden gevoerd met elk van de partijen.

Zijn wij zover dat de belangen volledig in kaart zijn gebracht, dan kunnen wij gaan denken aan mogelijke opties voor een oplossing van het conflict.

Wordt een oplossing bereikt dan wordt die vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u graag naar de pagina “begrippen”.

Is mediation iets voor u?

Mediation is één van de methoden om een conflict te beëindigen.

Wanneer kiest u voor mediation? Mediation is in principe geschikt voor iedereen die gemotiveerd is om er samen uit te komen.
Het is bedoeld voor partners en partijen die bereid en in staat zijn om te overleggen en uiteindelijk samen te beslissen.

De eerste vraag die u zich zelf kunt stellen of u in staat bent zelf het conflict op te lossen.De kracht van mediation is dat in een open en vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen van beide partijen op tafel komen.

U moet dus bereid zijn naar elkaar te luisteren en u moet zich beiden inzetten om te werken aan een oplossing. Meestal zijn hiervoor meerdere gesprekken nodig.

De mediator geeft geen oordeel, maar zorgt voor een goede onderlinge communicatie.

Mediation kent twee pijlers: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid; alles dat wordt besproken blijft binnenskamers.

Niet de standpunten en het verleden, maar de belangen en de toekomst van beide partijen staan centraal.

Zodra is geïnventariseerd waar het echt om gaat en wat dat betekent, kan er gekeken worden naar de oplossingen die mogelijk voor beide partijen acceptabel zijn.
De overeengekomen oplossing wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Met de volgende zelftest (bron: www.mediationnaastrechtspraak.nl) kunt u nagaan of mediation iets voor u is.

Vul de zelftest in en ontdek of mediation een manier is om uw conflict op te lossen. Denk niet aan wat de ander denkt of wil, maar ga uit van uw eigen ideeën.

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

Ja, want:

 • ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing
 • ik heb belang bij een snelle oplossing
 • ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken
 • ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb
 • het gaat ook om communicatiestoringen
 • ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de wederpartij heb, kunnen worden opgelost\het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

Nee, want:

 • ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt en de beslissing oordeel geeft
 • een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen
 • ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat…

Ik twijfel, want:

 • ik weet niet precies waaraan wij beginnen
 • ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen
 • ik vind het moeilijk om met de wederpartij om de tafel te zitten
 • ik weet niet of de andere partij wel wil meewerken
 • ik zie weinig mogelijkheden

Is mediation geschikt voor u, twijfelt u of wilt u meer informatie, neem dan ook contact ons. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op 070-3272222, of stuur een email naar info@familierechtmediation.nl

Actualiteiten

Co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatiekorting: eindelijk duidelijkheid

Co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatiekorting: eindelijk duidelijkheid Uitspraak Hoge Raad 13 maar 2020: ook bij co-ouderschap met een duurzame verdeling van de zorg in een schema 2-4-4-2 bestaat recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de ouder [...]