Wetsvoorstel herziening duur partneralimentatie aangenomen door Tweede Kamer

Op 11 december 2018 is de Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Het wetsvoorstel gaat uitsluitend over de duur van de partneralimentatie. Die wordt korter. Bedoeling is dat deze regeling ingaat op 1 januari 2020.
Uiteraard moet eerst ook de Eerste Kamer akkoord gaan met dit wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel dat door de tweede Kamer is aangenomen vindt u hier.

Duur partneralimentatie

In het wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Hierop worden drie wettelijke uitzonderingen gemaakt.

  1. Huwelijken langer dan vijftien jaar:
    als de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De duur van de alimentatie kan dan dus maximaal tien jaar zijn (tot AOW-leeftijd) (art. 1:157 lid 2 wetsvoorstel).
  2. Huwelijken met kinderen die nog geen 12 jaar zijn.
    De alimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De maximale alimentatietermijn kan dan dus maximaal twaalf jaar zijn (jongste kind is 12) (art. 1:157 lid 4 wetsvoorstel).
  3. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie (art. 1:157 lid 3 wetsvoorstel). Deze uitzondering vervalt echter 7 jaar na inwerkingtreding van de wet.

Wanneer er meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn (art. 1:157 lid 5 wetsvoorstel).

Schrijnende gevallen

In het wetsvoorstel is voor schrijnende gevallen een hardheidsclausule opgenomen (art. 1:157 lid 7 wetsvoorstel). Als de beëindiging van de alimentatie als gevolg van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, dan kan de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde een nadere termijn vaststellen. Dat verzoek moet worden ingediend voordat drie maanden na beëindiging van alimentatie zijn verstreken.

Wanneer gaat de wet in werking?

Bedoeling is dat het wetsvoorstel ingaat op 1 januari 2020. Voorwaarde is uiteraard wel dat de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel.

Voor wie geldt de wet?

De verkorting van de duur van de partneralimentatie zal alleen gaan gelden voor nieuwe gevallen.

De wetsartikelen die nu gelden blijven van toepassing  op verzoeken tot vaststelling van partneralimentatie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de wet (art. V wetsvoorstel). Dus: is het verzoek om partneralimentatie ingediend voor 1 januari 2020 dan blijft de oude wet van toepassing. Ook voor alle bestaande alimentatieverplichtingen (door de rechter bepaald of overeengekomen) blijft de huidige maximale duur gelden. Meer informatie over de huidige regeling over de duur van de partneralimentatie vindt u hier.