Het rapport alimentatienormen 2015 (Tremarapport) is sinds vandaag -23 december 2014- online.

Het rapport vindt u op: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rapport-alimentatienormen-2015.pdf

De aangepaste bijlage bijlage 2015 eerste helft vindt u op: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Bijlage-2015-eerste-helft.pdf. 

In het voorwoord van het Tremarapport januari 2015 is expliciet opgenomen:

De invoering van de Wet hervorming kindregelingen kan wel aanleiding zijn om een wijzigingsverzoek levensonderhoud in te dienen.

In het voorwoord staan verder de wijzigingen ten opzichte van het rapport 2014 (versie juli) vermeld:

Met het oog op de afschaffing van het recht op fiscaal voordeel kinderalimentatie, de herziening van de kindregelingen en de gewijzigde fiscale regels voor pensioenopbouw alsmede ter verduidelijking zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende tekstuele aanpassingen doorgevoerd:

– op pagina 7 is onder het kopje ‘terminologie’ bij de definitie van het kindgebonden budget na de woorden ‘maandelijkse bijdrage’ toegevoegd ‘(inclusief alleenstaande ouderkop)’;

– op pagina 8 is onder het kopje ‘Het tabelbedrag’ de aanbeveling opgenomen over het in mindering strekken van het gehele kindgebonden budget (dus inclusief de alleenstaande ouderkop) op de behoefte van het kind;

– op pagina 13 is ‘Wet Werk en Bijstand’ vervangen door ‘Participatiewet’; ook inhoudelijk is deze eerste alinea aan de participatiewet en de daarin opgenomen kostendelersnorm aangepast;

– op pagina 15 is de opbouw van de redelijke kosten van levensonderhoud aangepast aan de cijfers van 2015;

– op pagina 16 is het rekenvoorbeeld aangepast in verband met het afschaffen van de aftrek levensonderhoud kinderen;

– op pagina 20 is het rekenvoorbeeld aangepast aan de cijfers van 2014/2;

– op pagina 24 is ‘Wwb’ vervangen door ‘Participatiewet’;

– op pagina 43 is nummer 119b toegevoegd in verband met de mogelijkheid tot netto pensioensparen;

– op pagina 48 is paragraaf 7.1 laatste zin uitgebreid met de woorden ‘waarbij er in beginsel vanuit wordt gegaan dat de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a Participatiewet niet voor hem geldt’; diezelfde zinsnede is toegevoegd op pagina 49, tweede opsommingspunt in paragraaf 7.3 en pagina 50, tweede opsommingspunt onder nummer 2;

– op pagina 50 in de tweede alinea van paragraaf 7.4 is ‘Wwb-uitkering’ vervangen door ‘Participatiewet-uitkering’;

– tot slot zij vermeld dat de passages waar in het rapport werd gesproken over het fiscaal voordeel in verband met de aftrek kosten kinderen ook zijn aangepast in verband met het afschaffen van dit fiscaal voordeel.