Rechtsvraag:

Kan bij wege van incidenteel verzoek ex artikel 223 Rv (vovo) worden verzocht om opheffing van executoriaal beslag?

Deze vraag is aan de orde in de beschikking van de rechtbank Den Haag van 22 januari 2016.

Hoge Raad 5 december 2014

De Hoge Raad heeft reeds op 5 december 2014 geoordeeld dat in een verzoekschriftprocedure naar analogie van artikel 223 Rv om een voorlopige voorziening kan worden verzocht. Er moet wel voldoende samenhang met de hoofdzaak zijn.

Wat zijn de feiten (beschikking rb Den Haag):

De man heeft bij de rechtbank Den Haag een verzoek ingediend tot kort gezegd nihilstelling van kinderalimentatie per 1 januari 2009. Hij had de kinderalimentatie vanaf 1 januari 2009 ook niet betaald. De vrouw heeft beslag laten leggen onder de man voor de achterstallige kinderalimentatie over de periode 1 januari 2009 tot en met februari 2015.

Bij wege van voorlopige voorziening (artikel 223 Rv)  verzoekt de man in de lopende procedure tot nihilstelling van de alimentatie om voor de duur van het geding de verplichting van de man tot het betalen van kinderalimentatie op te heffen, althans op te schorten, alsmede de vrouw te bevelen het beslag op te heffen totdat de rechtbank een beschikking zal hebben afgegeven in de hoofdzaak.

De rechtbank Den Haag:

De rechtbank Den Haag geeft in haar beschikking aan dat ook een verzoek tot opheffing van een executoriaal beslag als incidenteel verzoek ex artikel 223 Rv kan worden gedaan. Uiteraard moet wel aan de vereisten van artikel 223 Rv zijn voldaan.

De rechtbank overweegt:
“De rechtbank overweegt dat uit voornoemde jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat op deze grond in ieder geval een voorlopige voorziening tot opheffing of schorsing van een verplichting die strekt tot betaling van alimentatie, kan worden beoordeeld door de rechter die de hoofdzaak ter zake van de alimentatie behandelt mits er voldoende samenhang is met de hoofdzaak. “

en

“De rechtbank overweegt in dat verband dat in dit specifieke geval (en naar alle waarschijnlijkheid ook in andere zaken met een vergelijkbare problematiek) de verzoeken tot opheffing of schorsing van de betalingsverplichting en het opheffen van het executoriaal beslag in elkaars verlengde liggen. Het beslag heeft immers ten doel dat de achterstallige alimentatietermijnen, waarop het verzoek van de man tot opheffing, althans schorsing, betrekking heeft, door de vrouw kunnen worden geïncasseerd. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat een verzoek tot opheffen van een executoriaal beslag ook als incidenteel verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in een verzoekschriftprocedure kan worden gedaan, mits aan de vereisten ex artikel 223 Rv wordt voldaan. “

Vervolgens toetst de rechtbank of het verzoek voldoende samenhang heeft met de hoofdzaak (in deze zaak: ja). Dan overweegt de rechtbank of er redenen zijn om het verzoek van de man tot schorsing van de executie toe te wijzen (in deze zaak: nee).

Conclusie

Wanneer het verzoek tot schorsing van de executie voldoende samenhang heeft met de hoofdprocedure kan bij wege van incidenteel verzoek om voorlopige voorzieningen ex artikel 223 Rv worden verzocht. Daartoe hoeft dan dus geen apart kort geding gevoerd te worden.